30 października 2020

Czym zajmuje się prawnik rodzinny?

Ludzie wiążą się ze sobą nieformalnie lub zawierają małżeństwa. Z tych związków przychodzą na świat dzieci. W ten sposób powstają rodziny, które są istotą każdego społeczeństwa. Dzięki takim relacjom ma ono zagwarantowaną ciągłość zarówno pod względem biologicznym, jak i kulturowym. 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, w której każdy człowiek uczy się ról rodzinnych i pozarodzinnych, a także społecznych postaw. Współczesne rodziny są jednak mniej spójne od tych znanych nam ze źródeł historycznych. Socjologowie i badacze kultury mówią nawet o „kryzysie rodziny”, określając w ten sposób zmianę, jaka zachodzi w budowaniu więzi rodzinnych we współczesnym świecie. Dzisiejsze rodziny są często mniej trwałe, wzajemne relacje ulegają osłabieniu, podkreślany jest indywidualizm każdego z jej członków, równocześnie słabnie znaczenie norm obyczajowych i religijnych. Coraz więcej małżeństw rozpada się, przez co zmienia się idea rodziny. W obliczu takiej rzeczywistości istotną rolę odgrywają prawnicy rodzinni. Prawo rodzinne jest jednym z działów prawa cywilnego, które zajmuje się regulowaniem stosunków wewnątrzrodzinnych oraz relacji prawnych danej rodziny z innymi podmiotami.

 

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

 

Prawo rodzinne to niezwykle obszerna dziedzina prawa cywilnego. Obejmuje wszystkie przepisy dotyczące stosunków rodzinnych – normy prawa rodzinnego odnoszą się bowiem do małżeństwa, pokrewieństwa i pochodnych lub podobnych do nich relacji. Regulują kwestie majątkowe i niemajątkowe oraz zajmują się powiązaniami rodzinnymi i stosunkami między członkami rodziny, a także stosunkami między rodziną a osobami trzecimi. W Polsce obszar działania prawników rodzinnych jest wyznaczany przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jest obok kodeksu cywilnego i innych ustaw kluczowym aktem regulującym tę materię. Należy wskazać na ścisły związek prawa rodzinnego z prawem spadkowym, które staje się bez niego niezrozumiałe. Dodatkowo przepisy regulujące spadki powinny umacniać związki rodzinne, co również wywiera wpływa na praw rodzinne samo w sobie.

 

Jaki jest zakres obowiązków prawnika rodzinnego?

 

Do prawnika rodzinnego możemy się zgłosić, jeżeli zamierzamy się rozwieźć, planujemy separację, pragniemy podpisać intercyzę i ustalić rozdzielność majątkową, a także kiedy potrzebujemy podziału majątku. Pomoc specjalisty prawa rodzinnego jest niezbędna również w przypadku przyznania praw do opieki nad dziećmi, ustalenia władzy rodzicielskiej i alimentów oraz podczas przeprowadzania procesu adopcyjnego (przysposobienia). Należy udać się do takiego prawnika także wtedy, gdy zamierzamy sporządzić testament. Prawnik zajmujący się prawem rodzinnym może również przygotować pozew o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa oraz świadczyć usługi w związku ze sprawami dotyczącymi spadków, darowizn i przy ustalaniu rodziny zastępczej. Jak widać, prawnik rodzinny zajmuje się wszystkimi zagadnieniami prawnymi związanymi z życiem i funkcjonowaniem rodziny.

Wprawdzie część tego typu spraw może być przeprowadzana bez udziału prawnika rodzinnego, ale w praktyce pomoc takiego specjalisty okazuje się nieoceniona. Najczęściej towarzyszy on swoim klientom w trudnych sytuacjach życiowych, udzielając im pomocy prawnej. Wyjaśnia i tłumaczy znaczenie zawiłych dokumentów, pomaga uzyskać najkorzystniejszy dla swojego klienta wyrok czy inne rozstrzygnięcie sądu, a także uczestniczy w trudnych negocjacjach i mediacjach. Jego pomoc jest szczególnie istotna w konfliktowych sprawach, w których między członkami rodziny nie ma zgodności.