ADWOKAT DR KINGA KARSTEN

Wykształcenie

 1. Doktorat z nauk prawnych na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Aplikacja kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w wyrokach Sądu Metropolitalnego w Katowicach coram Sobański – 2016 r.
 2. Licencjat kościelny z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wyrok w sprawach kanonicznych o orzeczenie nieważności małżeństwa i w sprawach rozwodowych. Studium porównawcze – 2013 r. 
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Instytut Zaawansowanego Zarządzania  – 2009 r. 
 4. Magisterium na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim – 2005 r. 

Młotek

Monografia naukowa

Orzeczenie nieważności małżeństwa. Aplikacja kan. 1095 nr 3 w wyrokach coram Sobański, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2017 r., ISBN 978-83-7643-133-8.

Artykuły naukowe

 1. Kilka uwag dotyczących zastosowania dekretu Konferencji Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych z 2018 r. do spraw małżeńskich lub rodzinnych, "Annales Canonici” 17 (2021) z. 1, s. 23–37; ISSN 1895-0620.

 2. Transgraniczny przepływ danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego z Polski – na przykładzie kazusu, „Annales Canonici” 15 (2019) z. 1, s. 35–47; ISSN 1895-0620 (współautorstwo).
 3. Uzależnienia jako przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym. Obraz na podstawie akt sądowych, „Studia nad Rodziną” 22 (2018) nr 4 (49), s. 137–153, ISSN 1429-2416 (współautorstwo). 
 4. Causes which may give rise to the termination of marriage a vinculo under the polish law,  „Dionysiana” 7 (2014) nr 1, s. 112–117; ISSN 1843-9489. 
 5. Zobowiązania wynikające z poprzedniego małżeństwa lub ze związku cywilnego, (w): „Miłość i odpowiedzialność — wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”, red. A. Pastwa, M. Gwóźdź, Katowice 2013, s. 139–148; ISBN 0208-6336.​ 
 6. Adwokat w postępowaniu cywilnym w sprawach objętych przymusem adwokackim na terenie byłego zaboru austriackiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 13 (2010), s. 87–105ISSN 1733-0335.   

Referaty naukowe

 1. Prawne aspekty śmierci dziecka w okresie okołoporodowym, II Konferencja Naukowa pt. „Ocalić nadzieję. Dążenie do łączenia różnych form wsparcia jako towarzyszenie wyborowi rodziców w perinatalnej opiece paliatywnej”, 2–3 marca 2018 r., zorganizowana przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera.
 2. Opieka naprzemienna jako wynik zderzenia dobra dziecka i równości płci, II Naukowa Konferencja dla Przedstawicieli Zawodów Prawniczych pt.: „Rodzina przed obliczem Temidy”, 20 czerwca 2017 r., organizowana przez Uniwersytet Warszawski i Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Warszawa.
 3. Czy prawo profesjonalnego pełnomocnika do odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest naruszeniem prawa cudzoziemca do udzielenia tej pomocy?Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: „Ekonomiczne i socjalne prawa imigranta” organizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 23 listopada 2017 r., Kraków.
 4. Execution of Obligation to Denounce Based on Article 240 of Criminal Code According to PBC Guidelines(Realizacja obowiązku denuncjacji z art. 240 kk w Wytycznych KEP ), The 3rd Central European Young Canonists Forum Palacký University, 24 listopada 2017 r., Ołomuniec, Republika  Czeska.
 5. Obywatelstwo polskie: zasady jego uzyskaniaOgólnopolska  konferencja pt. Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie, 24 listopada 2016 r., Kraków.
 6. Legal Issues Related to Holding the Position in the Church Judiciary by Order Members, (Zagadnienia prawne związane z pełnieniem urzędów w sądownictwie kościelnym przez osoby zakonne), The 2nd Central European Young Canonists Forum w Ołomuńcu, 25 listopada 2016 r., Ołomuniec, Republika  Czeska.
 7. When is the Sentence Invalid? Canon Law Reflections, (Kiedy wyrok jest nieważny? Rozważania prawnokanoniczne), 
  The 1st Central European Young Canonists ForumPalacký University,  27 listopada 2015 r., Ołomuniec, Republika Czeska.
 8. Niezdolność do podjęcia decyzji o leczeniu, X. Vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie“, Prešovská Univerzita v Prešove, 24–25 października 2014 r., Preszów, Słowacja.
 9. Zobowiązania wynikające z poprzedniego małżeństwa lub ze związku Cywilnego, Ogólnopolska konferencja naukowa „Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”, 17 kwietnia  2012 r.,  Uniwersytet Śląski, Katowice 
 10. Obowiązki rozwiedzionych rodziców na tle  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16–18 listopada 2012 r., Lublin.

Artykuły popularnonaukowe

Artykuły w czasopiśmie "Zarządzanie Parafią" od 2020 r. dotyczące tematyki styku życia Kościoła, prawa kanonicznego i prawa polskiego dotyczące:

1. cmentarza:
– Kilka przypomnień odnośnie do dokumentacji dotyczącej cmentarza
– Sprowadzenie zwłok z zagranicy – obowiązujące przepisy prawne
– Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych – omówienie proponowanych zmian
– Opłaty cmentarne
– Parafialny cennik posług religijnych
– Powiększanie cmentarza: procedura administracyjna

2. parafialnego kościoła:
 Immisje dźwiękowe. Spojrzenie prawne na dzwony kościelne
– Zniszczenie mienia kościelnego – jak powinien zachować się proboszcz
– Odpowiedzialność karna i administracyjno-karna proboszcza za brak opieki nad zabytkami 

3. parafii i proboszcza:
– Duchowny lub parafia jako strona w procesie cywilnym
– Majątek parafii a osobisty proboszcza na przykładzie kazusu
– Ochrona danych w kancelarii parafialnej (RODO i Dekret). Kazusy dotyczące ksiąg parafialnych 

4. prawa małżeńskiego: 
– Małżeństwo z obcokrajowcem z perspektywy prawa polskiego