Usługi z zakresu legislacji

Kancelaria Prawna dr Kingi Karsten świadczy usługi z zakresu legislacji. 

Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie analiz stanów faktycznych wymagających regulacji oraz wydawanie opinii prawnych dotyczących działalności podmiotów publicznych i prywatnych, takich jak stowarzyszenia czy fundacje.

Zajmujemy się także opiniowaniem obowiązujących w danym podmiocie aktów normatywnych w zakresie zgodności z prawem tych regulacji.

Zapewniamy przygotowywanie aktów normatywnych, m.in. takich jak uchwały, statuty, zarządzenia, regulaminy zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i dobrymi praktykami obowiązującymi w zakresie legislacji.

Zakres usług legislacyjnych obejmuje także forum prawa kanonicznego, np. konstytucji, dekretów, regulaminów.

podpisywanie dokumentów

Zakres usług legislacyjnych

Usługi legislacyjne świadczone przez Kancelarię dr Kingi Karsten to w szczególności przygotowywanie takich dokumentów, jak:

  • statuty, np. stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych
  • regulaminy, wydawane w ramach władztwa np. w przedsiębiorstwach, szpitalach, przedszkolach
  • aktów prawa miejscowego, w tym między innymi uchwał i zarządzeń organów samorządów terytorialnych
  • opinii prawnych odnoszących się do aktów normatywnych z zakresu zgodności z aktualnie obowiązującym prawem